Generalforsamling 2020

OK VendelboerneGeneralforsamling

 

Klubbens medlemmer indbydes til ordinær generalforsamling

 

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.30 i klublokalerne,

Højene skole, Vellingshøjvej 368, 9800 Hjørring

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
 4. Fastsættelse af kontingent. 
 5. Behandling af indkomne forslag. 
 6. Valg af bestyrelse samt valg af formand i de år, hvor denne er på valg. 
 7. Valg af 2 suppleanter. 
 8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter hertil. 
 9. Eventuelt. 

 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være 

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 

 

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 12 år, som betaler aktiv 

kontingent, og som ikke er i kontingentrestance. 

 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

 

Ved generalforsamlingen er følgende på valg: 

 

 • Lene Bank (Modtager genvalg)
 • Susanne Arildsen (Modtager genvalg)
 • Ann Dissing (Modtager genvalg)
 • Vakant Plads, bestyrelsen foreslår Jan Petersen

 

Klubben er efter generalforsamlingen vært ved at mindre traktement

 

Kom og vær med til at sætte kursen for klubbens udvikling.Med venlig hilsen

Bestyrelsen


2015