Generalforsamling den 22. januar

Generalforsamling

Klubbens medlemmer indbydes til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19.30 i klublokalerne,

Højene skole, Vellingshøjvej 368, 9800 Hjørring

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse samt valg af formand i de år, hvor denne er på valg.

7. Valg af 2 suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter hertil.

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 12 år, som betaler aktiv

kontingent, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ved generalforsamlingen er følgende på valg:

Valg til bestyrelse:

 

Formand:

 

Kjeld Arildsen (modtager genvalg)

 

Bestyrelse:

 

Kirsten Hald Holdensen (modtager genvalg)

 

Allan Reiche (modtager genvalg)

 

Hanne Bak-Mikkelsen(modtager genvalg)

 

Ellen Thomsen (modtager genvalg)

Vakant (1 år)

 

Klubben er efter generalforsamlingen vært ved at mindre traktement

Kom og vær med til at sætte kursen for klubbens udvikling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 


2015